NETIZEN BYDESIGN ARABICA จุดเริ่มต้น Smart Factory ของบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด

NETIZEN BYDESIGN ARABICA ได้นำมาเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ Smart Factory ให้กับบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้กับหลายวงการ หลายธุรกิจ ซึ่งหมายความว่าภาคธุรกิจต่างๆต้องพร้อมรับมือ และเปลี่ยนแปลงให้ทันกับการแข่งขัน การช่วงชิงผู้บริโภค รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทันถ่วงที ไม่ว่าเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมาจากโลกของเทคโนโลยีที่ไปสู่ยุคของ Cloud และ Digitalization อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น หรือผู้บริโภคที่เป็นกลไกให้ภาคธุรกิจต่างๆจำเป็นต้องปรับตัวเองให้สามารถดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถครองใจผู้บริโภคที่เป็น กลุ่มเป้าหมายให้คงอยู่กับเราให้นานที่สุด ซึ่ง Netizen ก็ได้รับความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำเอา Cloud Technology มาให้บริการกับลูกค้าในภาคธุรกิจต่างๆ และเป็นผู้นำในการเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบ SAP Cloud ERP ด้วยซอฟต์แวร์ SAP Business ByDesign เวอร์ชั่น Netizen ByDesign Arabica ให้กับ บริษัท พัฒนาอินเตอร์ คูล จำกัด ในครั้งนี้ โดยเมื่อวันที่…