ปัจจุบันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) หรือการนำระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งในด้านการตลาด การบริการลูกค้า และการจัดการต่างๆภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจขององค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นที่มาของคำว่า Digital Business Transformation (DBT) หรือกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคของโลกดิจิทัล

โดยการทำ DBT นี้ จำเป็นที่จะต้องอาศัย Framework หรือ Methodology ที่ชื่อว่า Enterprise Architecture Management (EAM) หรือ การบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร ซึ่งเปรียบเสมือนการวางแผนผังองค์กรในระดับองค์รวม (Enterprise) เพื่อใช้ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (Decision making)

นอกจากนี้ ด้วยระบบการบริหารจัดการด้าน IT หรือ IT Portfolio Management (ITPM) ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในการบริหาร IT ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Business Strategy) เป็นตัวช่วยให้การพัฒนาองค์กรในรูปแบบ Business & IT Alignment เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ EAM & ITPM จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรและก้าวสู่โลกของความทันสมัย รวมทั้งยังเป็นความท้าทายในการก้าวกระโดดสู้ความเป็นผู้นำในด้านการตลาดและการแข่งขันในเชิงธุรกิจอีกด้วย

 

Netizen ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่น และเป็นที่ปรึกษารายแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้นำโซลูชั่นของ Alfabet มาให้บริการลูกค้าชั้นนำของประเทศไทย ซึ่ง Alfabet by Software AG ยังเป็นผู้นำอันดับ 1ใน Gartner & Forrester Magic Quadrant สำหรับ Digital Business Platform (DBP) ที่รวม Solution ทั้ง Enterprise Architecture Management (EAM) และ IT Portfolio Management (ITPM) เข้าไว้ด้วยกัน จึงเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์ทางธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ สู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจ ด้วยการทำให้ธุรกิจ และ เทคโนโลยี ขององค์กรสอดคล้องกันด้วย ALFABET

 

ALFABET EAM & ITPM Solution สามารถแสดงถึงระบบไอทีที่ซับซ้อนทั้งในด้านแอพพลิเคชัน, ข้อมูล และ เทคโนโลยี ขององค์กร ทั้งยังช่วยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวช่วยตั้งแต่สร้างรากฐาน ไปจนถึงความเป็นมาตรฐานทางธุรกิจ พร้อมกับข้อมูลทางด้าน IT ที่ถูกต้องและ real time เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนทางเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเข้าใช้งานที่ง่ายดายผ่าน Web Browser

คุณสมบัติของ Solution
การบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร และ
IT Portfolio (EAM & ITPM)

 • ออกแบบ และ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โดยเก็บรวบรวมส่วนประกอบ (Artifacts) ของสถาปัตยกรรมต่างๆ ตั้งแต่ สถาปัตยกรรมธุรกิจ, สถาปัตยกรรมข้อมูล, สถาปัตยกรรมแอพพลิเคชั่น และ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี
 • แสดงความสัมพันธ์เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของแต่ละสถาปัตยกรรมแบบ ตั้งแต่ระดับ Object ถึงระดับระหว่างสถาปัตยกรรมในหลายมุมมอง แบบ many – to  many
 • วิเคราะห์และบริหาร Portfolio ขององค์กร ทั้งด้าน (Application Portfolio, Technology Portfolio และ Project Portfolio โดยแสดงให้เห็นถึง ค่าใช้จ่าย, ความเสี่ยง, การใช้งาน และ ประสิทธิภาพ

  Figure 1 : Application Portfolio Analysis

  Figure 2 : Application Cost Analysis with Business Capabilities

   

   • วิเคราะห์ผลกระทบและประเมินความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆขององค์กร เช่น Cloud, Mobile เป็นต้น
   • วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความต้องการ (Demand) ทางด้านธุรกิจ และ โครงการต่างๆของ IT
   • บริหารจัดการ Project Portfolio ขององค์กรให้เป็นมาตรฐาน ด้วยการตรวจสอบและประเมินความสัมพันธ์ของโครงการ, แอพพลิเคชั่น และ ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงการแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในแต่ละโครงการ
   • จัดทำแผน IT Road map, Application Life cycle และอื่นๆ

   

  Figure 3 : Application Life Cycle

   

  • เรียกดูรายงาน (Report) ได้มากถึง 1,000 รายงาน ตามมุมมองที่ผู้ใช้ต้องการ ในรูปแบบ Dashboard และ Spread sheet

   

  ความแตกต่าง/ข้อเปรียบเทียบของ Solution

  • มีทีมงานจาก Netizen ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรและการวางแผนไอทีมากกว่า 15 ปี
  • มีทีมงานจัดเตรียมระบบให้ลูกค้า จนกระทั่งสามารถใช้งานได้จริง
  • ALFABET มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ข้อมูลที่ยอดเยี่ยมด้วย TOGAF Framework
  • เป็นที่หนึ่ง และ หนึ่งเดียว ที่รวม Enterprise Architecture management และ IT Portfolio Management solution อยู่ใน platform เดียวกัน
  • องค์กรชั้นนำ เลือกใช้ ALFBET ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ธนาคาร และ สถาบันการเงิน, คมนาคมขนส่ง, เทคโนโลยีการสื่อสาร และ ประกันภัย เป็นต้น
  • สามารถต่อยอดไปยังการบริหารจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (Business Process) เพื่อให้สอดคล้องกับ ธุรกิจ และ เทโนโลยีขององค์กรด้วย ARIS platform

   

  ประโยชน์ของ Solution

   • เพิ่มผลกำไรให้องค์กร
   • ทำให้การดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีขององค์กรให้มีความสอดคล้องกัน
   • ลดความซับซ้อนของระบบ IT ภายในองค์กร
   • ลดต้นทุนทางด้าน IT
   • ช่วยให้การตัดสินใจในการลงทุน/เปลี่ยนแปลงทาง IT มีสิทธิภาพมากขึ้น
   • เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

  สนใจโซลูชั่น Netizen ALFABET BY SOFTWARE AG และต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Email: Sales@netizen.co.thหรือโทร 02-090-6868