เนทติเซนท์

เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

Home »  เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด 

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (“เนทติเซนท์ ” “เรา” หรือ “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ลูกค้า และ/หรือคู่ค้า ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกท่าน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) เป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่ท่านจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดยบริษัท และบริการใดๆ ทั้งหมดของบริษัท (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างมั่นใจ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

คุณค่าที่บริษัท เนทติเซนท์  ยึดถือเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ คือ ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่มีให้แก่เรา ในเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและถูกต้อง ปกป้องข้อมูลเหล่านั้นจากการใช้ในทางที่ผิดและความผิดพลาด ตลอดจนปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม ไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างถูกต้อง เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการให้ดำเนินธุรกิจและให้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) หมายถึง   ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคล  หรืออาจจะระบุตัวตนของบุคคล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน E-mail Address เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

หากท่านเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจกับเรา รวมถึงหากท่านทำงานให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจกับเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ ที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงท่าน

 • ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data) ที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสาร และส่งข้อความถึงคุณ ได้แก่ เช่น ชื่อ-นามสกุล,ชื่อผู้ใช้, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ และ ที่อยู่ทางไปรษณีย์  เมื่อใดก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลดังกล่าว โปรดแจ้งให้เราทราบได้ทันที
 • ข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างเรากับท่าน เพื่อส่งมอบบริการ, โฆษณาประชาสัมพันธ์, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่อาจตรงกับความต้องการของท่านเช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราซึ่งอาจเป็นที่สนใจของท่านและ/หรือบริษัทของท่าน และข้อมูลที่ช่วยให้เราปรับแต่งบริการของเราให้เหมาะกับท่านและ/หรือบริษัทของท่าน รวมทั้ง ความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของบุคลากรของเรา
 • ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data) เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์, คิวอาร์โค้ด (QR Code), ชนิดของบราวเซอร์, การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (time zone), ที่ตั้ง (location), ระบบปฏิบัติการ, แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่าในการเก็บประวัติ (log)
 • ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data) เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม, หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม, จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม, เวลาและวันที่เข้าชมเว็บไซต์, ข้อมูลการกดดูเว็บไซต์, ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของเราที่ท่านสนใจ
 • ข้อมูลการสื่อสาร (Communication Data) เช่น อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูลในการสื่อสาร
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา (Contract-related Data) เช่น ชื่อผู้ติดต่อ, เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่, อีเมล
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับวิธีที่ท่านติดต่อกับเรา เพื่อสอบถามข้อมูล รวมถึงประวัติการรับบริการต่างๆ ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการทำธุรกรรมเมื่อท่านและ/หรือบริษัทของท่านซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือใช้บริการของเรา และข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านและ/หรือบริษัทของท่านใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา 
 • ข้อมูลที่บันทึกในระบบรักษาความปลอดภัย เช่น ข้อมูลโทรทัศน์วงจรปิด (กล้องวงจรปิด)

การใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้

เพื่อการให้บริการต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับท่าน บริษัทอาจบันทึกลักษณะการเข้าถึง และประมวลผลข้อมูลที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้คุกกี้ (Cookies) ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าเว็บไซต์ ความชอบ และความสนใจของผู้เข้าใช้งาน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ ทั้งนี้อาจกระทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนบริษัท เช่น Google Analytics เป็นต้น ทั้งนี้ คุกกี้ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูล ท่านฺอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลจากคุ้กกี้ได้  ซึ่งท่านสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้โดยเปลี่ยนแปลงในส่วน “การตั้งค่า” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ซึ่งวิธีการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน โปรดศึกษาจากคู่มือการใช้งานเบราว์เซอร์

อุปกรณ์เคลื่อนที่

      หากท่านใช้บริการของบริษัทผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่อง (Unique Device Identifier) และหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP address) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการอุปกรณ์เคลื่อนที่, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, ตำแหน่งที่อยู่ หรือบริษัทอาจขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือน (push notification) หรือบริการอื่นใดในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถกดปิดการใช้งานหรือกดไม่ยินยอมให้บริษทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การถอนยินยอมข้างต้นอาจกระทบต่อการให้บริการของบริษัท

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

   เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
 • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชี หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับเรา
 • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือการโต้ตอบทางอีเมล (email) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเรากับท่าน 
 • เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ สื่อโฆษณาหรือข้อมูลด้านการตลาด
 • เมื่อท่านทำธุรกรรม ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา
 • เก็บจากข้อมูลการใช้  website ของเราผ่าน browser’s cookies เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา 
 • เมื่อท่านให้ข้อมูลกับเรา ผ่านการเยี่ยมชมงานและการจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 
 • เมื่อท่านให้ข้อมูลเพื่อทำการนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน
 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม (Third Party) ดังต่อไปนี้
 • เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของเราผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางปกติ หรือช่องทาง Social Network เช่น Facebook, Google, LINE, Linkedin, Twitter, Youtube, Instagram และ Gmail รวมถึงโซเชียลปลั๊กอินจากเครือข่ายสื่อสังคมต่างๆ เช่น การกดติดตาม ปุ่ม ‘ถูกใจ’, ‘แชร์’ และ ‘แสดงความคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งาน, ช่องทางการใช้งาน, ตำแหน่งของการเข้าใช้งาน, ข้อมูลการสนทนา ที่อาจถูกจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงท่าน
 • ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับหรือเชื่อมโยงถึงท่าน ภายใต้ขอบเขตและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ และการให้บริการระหว่างท่านกับเรา

 1. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง
 2. เพื่อตอบสนองคำขอของท่านและ/หรือบริษัทของท่าน สำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ และสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การบริการลูกค้า การจัดการบัญชี/ลูกค้าสัมพันธ์ การสนับสนุนและฝึกอบรม และเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของท่านและ/หรือบริษัทของท่านกับเรา
 3. เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึง การจัดการบัญชีผู้ใช้ (User Account) ของท่าน การส่งมอบผลิตภัณฑ์ การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน การบริการหลังการขาย และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ท่านได้รับมอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ หรือตามที่ท่านได้ร้องขอ
 4. เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการวิจัยทางการตลาด เช่น ทำแบบสอบถาม เข้าสัมภาษณ์  วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การค้นหาข้อมูล การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ โดยมีการจัดทำฐานข้อมูล และใช้ข้อมูล การจัดทำบริการทางดิจิทัล การทำโฆษณา เพื่อปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชันการใช้งาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ บริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เสนอสิทธิประโยชน์และบริการตามความสนใจของท่าน หรือ รวมถึงนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของบุคคลอื่น
 5. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการ ทั้งขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้บริการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท กลุ่มธุรกิจของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้สนใจจะเข้ารับโอนสิทธิ ผู้รับโอนสิทธิ หน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลใดๆ ที่มีสัญญาอยู่กับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยยินยอมให้ผู้ให้บริการ ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอม เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

     (1) เพื่อให้เรา บริษัทในกลุ่มของเรา และพันธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล

      (2) เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความยินยอมได้ในหัวข้อ “การขอความยินยอมและผล  กระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม”

มาตราการเก็บรักษาและคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

 1. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 3. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของบริษัท ได้แก่ บน Server , Origami Database และ Cloud Platform ในลักษณะการจัดเก็บแบบ Soft Copy โดยจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้
 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจเข้าถึงได้โดยพนักงานภายใต้สัญญาจ้างของบริษัท ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก จะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้ตามมาตรการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) หรือตามแบบวิธีการของบริษัท
 • มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น firewall, encode
 • ทำการลบและ/หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัย เมื่อข้อมูลดังกล่าว ไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและ/หรือธุรกิจ
 • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย โดยการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
 • กำหนดการใช้งานผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของทางบริษัท

โดยบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับความสนใจและบริการที่ท่านใช้ ซึ่งอาจประกอบด้วยเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพของท่าน ข้อมูลชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใด ที่จะเป็นประโยชน์ในการให้บริการ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น
 • เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 • เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
 • เป็นความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือหรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

รวมถึงบริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

 1. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
 2. หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
 3. หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครองให้เราทราบเพื่อให้เราสามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 1. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
 2. เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 
 3. กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอม และเราดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และในกรณีที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานมาจากบุคคลฝ่ายที่สาม ทางเราจะแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อขอความยินยอมอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

 • กับบริษัทในเครือ เนทติเซนท์ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันที่เกี่ยวข้องได้ในทันที
 • กับบริษัทอื่นซึ่งได้ให้บริการ เนทติเซนท์ เช่น Analytics โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของเรา ซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการประเภท ประมวลผลการทำรายการ วิเคราะห์สถิติ ทำโฆษณา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน เป็นต้น
 • กับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการพัฒนาระบบของเว็บไซต์
 • กรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องส่ง หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินมาตรการตามที่เห็นว่าจำเป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานการรักษาความลับที่กฎหมายประเทศนั้นๆ กำหนดไว้ เช่น มีข้อสัญญารักษาความลับกับคู่สัญญาในประเทศดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

 1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. ท่านมีสิทธิให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)
 4. ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure) เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 5. ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of Processing)
 6. ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability)
 7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object)
 8. ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้ง (Right to be informed) ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทฺข้างต้นได้ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การยื่นคำร้องเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการตลาด 

บริษัทอาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือร่วมทำการตลาดกับบุคคลภายนอก โดยเรามีข้อกำหนดหรือคำสั่งให้ดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่าน เราจะดำเนินการ เฉพาะในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเรา ตามที่เราได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับเราในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของเรา
 • ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท เช่น กิจกรรมการการเล่นเกมส์สำหรับออกบูธ หรือการจัดงานแสดงนิทรรศการ (Exhibition) และ Event หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network ต่างๆ  เช่น  Facebook, Google, LINE, Linkedin, Twitter, Youtube, Instagram และ Email เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้บุคคลทั่วไปทราบ เราจะไม่นำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำการตลาดแบบตรงได้ โดยเราจะแจ้งท่านถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับเราในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของเรา 
 • ในระหว่างการใช้บริการและส่งมอบบริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาดและเนื้อหา ที่ท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทําให้ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการต่างๆได้มากขึ้นและไม่พลาดโอกาสพิเศษ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยสามารถติดต่อมาได้ผ่านทางที่อยู่อีเมลในช่องทางการติดต่อ

การยื่นคำร้องเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมไปถึงการขอเข้าถึง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับเรา โปรดแจ้งให้เราทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล)  สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:

–  รายละเอียดการติดต่อที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้

–  รายละเอียดที่ชัดเจนโดยสังเขปเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง หรือร้องเรียน เพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 

–   สรุปผลกระทบที่คุณได้รับ และรายละเอียดของแนวทางแก้ไขที่คุณต้องการ

เราจะยืนยันกลับว่าได้รับการร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุด จากนั้นเราจะดำเนินการตรวจสอบ เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือขอรับคำแนะนำทางกฎหมายหรือทางเทคนิคสำหรับการสืบสวนของเรา เมื่อเราเสร็จสิ้นการสืบสวน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลการสืบสวนดังกล่าว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัท และการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้นหากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา ซึ่งไม่ครอบคลุมการรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อลิงก์ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของบริษัท การเชื่อมโยงระบบโซเชียล (Social Media) เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของบริษัท หากการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฏหมายและก่อให้เกิด ความเสียหายแก่เรา ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการประกาศลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด 

ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 29/07/2020 และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 29/07/2020

ช่องทางการติดต่อ 

ท่านสามารถติดต่อมายัง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office : DPO)
ของเราได้ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือเพื่อดำเนินการยื่น
คำร้องขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ :
     เลขที่ 8 ตึก T-One, ชั้น 28, ห้อง 28 (2-4) ซอย 40 ถนนสุขุมวิท ,
     แขวงพระโขนง เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110,   ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +662-090-6868
อีเมล      :    dpo@netizen.co.th