NETIZEN

policy for candidates

Home »  policy for candidates

Privacy policy for candidates

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด

บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (“เนทติเซนท์””บริษัท” หรือ “ของบริษัท”) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของบุคคลที่ส่งใบสมัครงานมายังเนทติเซนท์ (“คุณ” หรือ “ผู้สมัคร”) และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงประกาศแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) เกี่ยวกับบุคลากรต่างๆ ในกระบวนการสรรหา รวมถึงกระบวนการระหว่างการจ้างงาน อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีความสัมพันธ์กับผู้สมัครงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เราด้วยความสมัครใจ เพื่อใช้เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร โดยเราจะจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้นี้ ดังที่อธิบายไว้ในประกาศแจ้งนี้ ขอให้คุณศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือบุคคลที่คุณอ้างถึง (บุคคลที่สาม) กับเรา ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและ/หรือบุคคลที่คุณอ้างถึง (บุคคลที่สาม) หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดระงับหรืองดให้ข้อมูลของคุณแก่เราอย่างไรก็ตามปราศจากข้อมูลดังกล่าว หรือผู้สมัครให้ความปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ เราอาจไม่สามารถประมวลผลใบสมัครงานของคุณ หรือจ้างงานคุณได้ และหากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปี ควรได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ก่อนส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อขอสมัครเข้าฝึกงานกับเรา

บทนิยาม

“บริษัท”                  หมายถึง  บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด และบริษัทในเครือ

“ คุณ หรือ ผู้สมัคร” หมายถึง  ผู้สมัครงาน หรือ ผู้สมัครฝึกงาน

“ข้อมูลส่วนบุคคล” (ทั่วไป) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” (Sensitive Personal Data) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

     ในขั้นตอนการสมัครงานของคุณกับบริษัทฯ รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องก่อนการจ้างงาน บริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรง และข้อมูลต่างๆ ของคุณ ตามประเภทข้อมูลดังต่อไปนี้ ทั้งที่ปรากฏในใบสมัครงาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

ข้อมูลการลงทะบียน:สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์สมัครงานของเรา ได้แก่  ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล (Username) และรหัสผ่าน (Password)

ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน: ส่วนข้อมูลรายละเอียดที่กรอกใบสมัครงาน (ข้อมูลส่วนตัว) เช่นคำนำหน้าชื่อ, ชื่อจริง-นามสกุล, ชื่อเล่น, วันเดือนปีเกิด, อายุ, เพศ, น้ำหนัก, ส่วนสูง, หมู่เลือด, สถานะการเกณฑ์ทหาร

ข้อมูลการติดต่อ: เช่น เบอร์ติดต่อ (เบอร์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน), ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน, ที่อยู่ปัจจุบัน, ข้อมูลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และข้อมูลอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน:เช่น ข้อมูลสุขภาพม, ระบุตำหนิประจำตัว, เชื้อชาติ, สัญชาติ, ศาสนา, ประวัติอาชญากรรม, รูปถ่ายผู้สมัคร

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารยืนยันตัวตน: เช่น รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก, หมายเลขพาสปอร์ต ข้อมูลในทะเบียนบ้าน

ข้อมูลประวัติครอบครัว: เช่น สถานภาพการสมรส, ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว

ข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะ:ได้แก่ ประเภทใบขับขี่, เลขที่ใบขับขี่, ทะเบียนรถ (ถ้ามี)

ข้อมูลประวัติการศึกษาและทักษะ : เช่น ระดับการศึกษาและผลการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลจากการอ้างอิงที่ผู้สมัครได้ให้แก่เรา

ข้อมูลประวัติการทำงาน: ประสบการณ์การทำงาน, ประสบการณ์ฝึกงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ชื่อบริษัท, ที่อยู่สถานที่ทำงาน, ตำแหน่งงาน, ชื่อ-ผู้บังคับบัญชา, เบอร์โทรศัพท์,  เงินเดือน และค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับอื่น ๆ 

ข้อมูลและเอกสารการสมัครงาน เช่น Resume, Curriculum Vitae (CV), จดหมายสมัครงาน,ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน

ข้อมูลสำเนาเอกสารที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้สมัคร: เช่น สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนใบขับขี่, วุฒิหรือใบรับรองการศึกษา, สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย), สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน,สำเนาทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล,ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ(TOEIC),ใบผ่านการอบรมต่างๆ, เอกสารอื่น ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ทะเบียนราษฎร์

ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับลักษณะของพนักงาน: เช่น อุปนิสัย อุดมคติ พฤติกรรม ทัศนคติ ความถนัด ทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงาน และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้สมัครใช้ในเพื่อการประกอบพิจารณา และสรรหาบุคคลเข้าทำงานกับเรา 

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เมื่อเราได้รับการอ้างอิงใด ๆ จากคุณ เพื่อใช้ในการประกอบพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน และใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาของเรา 

ข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรส, ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว,บุคคลอ้างอิง, บุคคลค้ำประกัน, บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน, โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, สถานะความสัมพันธ์, ที่อยู่, ชื่อสถานที่ทำงาน, สายงาน, ตำแหน่ง, หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆของบุคคลที่สาม เท่าที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาพนักงาน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและบุคคลที่คุณอ้างถึงในการสมัครงาน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 1. การได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง จากขั้นตอนการสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเรา 
 2. การได้รับข้อมูลที่คุณให้โดยตรงจากช่องทางปกติทางเอกสาร, อีเมล หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ในใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ประวัติโดยย่อเพื่อการสมัครงาน หรือสมัครฝึกงาน รวมถึงจากการทดสอบ หรือการให้สัมภาษณ์ของคุณทางโทรศัพท์, แอปพลิเคชัน ZOOM เป็นต้น
 3. การได้รับข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่คุณระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของบริษัท เช่น บุคคลอ้างอิงจากประวัติการทำงาน
 4. เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จากผู้ให้บริการเว็บไซต์จัดหางานซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต และ/หรือได้รับความยินยอมจากคุณเสียก่อน โดยบริษัทจะเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมและปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

การใช้คุกกี้

ระบบอัตโนมัติกรณีคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน บันทึกลักษณะการเข้าถึง และประมวลผลข้อมูลที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้คุกกี้ (Cookies) ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าเว็บไซต์ ความชอบ และความสนใจของผู้เข้าใช้งานเพื่อวิเคราะห์ว่า คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เพื่อที่จะนำไปพัฒนานำเสนอเนื้อหา และโฆษณาที่จะเหมาะสมกับคุณ โปรดดูวิธีการจัดการคุกกี้ (Cookies) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้

ทั้งนี้ คุกกี้ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน หากคุณไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูล คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนที่ต้องใช้ข้อมูลจากคุ้กกี้ได้  ซึ่งคุณสามารถปิดการใช้งานคุ้กกี้โดยเปลี่ยนแปลงในส่วน “การตั้งค่า” ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน ซึ่งวิธีการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปตามเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน โปรดศึกษาจากคู่มือการใช้งานเบราว์เซอร์

อุปกรณ์เคลื่อนที่

หากคุณใช้บริการของบริษัทผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณบริษัทอาจเก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่อง (Unique Device Identifier) และหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP address) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการอุปกรณ์เคลื่อนที่, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, ตำแหน่งที่อยู่ หรือบริษัทอาจขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือน (push notification) หรือบริการอื่นใดในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้ หากคุณไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถกดปิดการใช้งานหรือกดไม่ยินยอมให้บริษทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การถอนยินยอมข้างต้นอาจกระทบต่อการให้บริการของบริษัท

วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามความจำเป็น เพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงานต่อตำแหน่งงาน และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงานและผู้ฝึกงาน ในขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่น หรือสมัครผ่านทางบริษัทโดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก และขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่คุณ
2. เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารการนัดหมาย การสัมภาษณ์งาน และวัตถุประสงค์ในการประเมินความสามารถ พิจารณาคุณสมบัติ ตรวจสอบความเหมาะสมของผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานที่สมัครในการจ้างงาน รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาและเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมอื่น ๆ ในบริษัทเครือเนทติเซนท์  ให้กับผู้สมัครงานอันเป็นการเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สมัครงาน
3. เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของคุณก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่คุณระบุ

เช่น – ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา, ความยินยอมของบุคคลอ้างอิง
– ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

4. เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่นๆ

เช่น – ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
– ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายควบคุมการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น
6. เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท และการบันทึกภาพภายในสถานที่ของบริษัท ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) เช่น – ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บริษัทในเครือ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทในเครือ เพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
 2. บุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เช่น

– หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ เป็นต้น
– บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากคุณหรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อบุคคลภายนอกนั้นตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดและตกลงจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่บริษัทได้ให้ข้อมูลไปเท่านั้น

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดอีก ในกรณีที่

– เป็นการปฎิบัติตามกฎหมาย หรือตามอำนาจของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ
– มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อการป้องกัน หรือตรวจสอบการกระทำ ความผิดทางอาญา รวมถึงการฉ้อโกง หรือมีความสำคัญกว่าประโยชน์สาธารณะ หรือ
– มีข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำได้

กรณีที่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกประเทศไทย หรือ มีเทคโนโลยีเก็บข้อมูลอยู่นอกประเทศไทย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์เก็บข้อมูลของบริษัท หรือประเทศอื่นใดที่ซึ่งบริษัทในกลุ่มเนทติเซนท์ กำหนดไว้ตั้งอยู่ ตามแต่กรณี กรณีที่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศปลายทางที่ไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย บริษัทจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับความคุ้มครอง ในการนี้ บริษัทจะจัดทำสัญญากับผู้รับข้อมูลเพื่อกำหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เพียงพอ

มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยมิได้รับอนุญาต ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด 
 2. จัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของคุณได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 4. เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เราจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระบบงานสารสนเทศของบริษัท ได้แก่ บน Server , Origami Database และ Cloud Platform ในลักษณะการจัดเก็บแบบ Soft Copy โดยจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานความปลอดภัย

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไว้ตลอดระยะเวลาเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนที่จะเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตามกระบวนการสมัครงาน หรือตามพันธะสัญญาการจ้างงานระหว่างคุณกับบริษัทฯ หรือเมื่อได้รับการเป็นพนักงานของเรา เพื่อปฏิบัติตามสัญญาและตามระยะเวลาที่จำเป็น

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวหรือผู้อยู่ในความดูแลของผู้สมัครไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นต่อการประมวลผลเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครโดยขอความยินยอมจากผู้สมัคร เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าผู้สมัครจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดีเราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าผู้สมัครเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของผู้สมัครในอนาคตได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัคร 

การบันทึก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครสามารถทำการบันทึก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอดเวลา โดยใช้ รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในครั้งแรก และในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

 1. คุณมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้กับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา
 2. คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (Right of Access) และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. คุณมีสิทธิให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)
 4. คุณมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure) เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 5. คุณมีสิทธิขอให้เราระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of Processing)
 6. คุณมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวคุุณเองด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability)
 7. คุณมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object) 
 8. คุณมีสิทธิในการได้รับแจ้ง (Right to be informed) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ

คุณสามารถดำเนินการด้วยตนเองหรือติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทฺข้างต้นได้ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การยื่นคำร้องเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” และ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของผู้สมัคร โดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

การยื่นคำร้องเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามที่กล่าวมา รวมถึงการขอเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับเรา โปรดแจ้งให้เราทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร (ซึ่งรวมถึงอีเมล)  สำหรับรายละเอียดการติดต่อของเรา กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้:

–  รายละเอียดการติดต่อที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้
–  รายละเอียดที่ชัดเจนโดยสังเขปเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง หรือร้องเรียน เพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
–  สรุปวัตถุประสงค์ ความต้องการหรือผลกระทบที่คุณได้รับ พร้อมเหตุผล

เราจะยืนยันกลับว่าได้รับการร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุด จากนั้นเราจะดำเนินการตรวจสอบ เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือขอรับคำแนะนำทางกฎหมายหรือทางเทคนิคสำหรับการสืบสวนของเรา เมื่อเราเสร็จสิ้นการสืบสวน เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลการสืบสวนดังกล่าว

     อนึ่ง บริษัทอาจมีสิทธิปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของคุณเนื่องด้วยเหตุผลบางประการ เช่น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการตอบกลับคำขอใช้สิทธิของคุณทุกกรณี และหากเป็นกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฎิบัติตามคำขอได้ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบถึงการปฏิเสธและเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้น 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัท และการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้นหากคุณได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทเราก็ตาม) คุณจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา ซึ่งไม่ครอบคลุมการรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อลิงก์ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของบริษัท การเชื่อมโยงระบบโซเชียล (Social Media) เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของบริษัท หากการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฏหมายและก่อให้เกิด ความเสียหายแก่เรา ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการรวบรวมข้อมูลข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หากนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์ของเรา ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขล่าสุดของบริษัท

ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดและมีผลบังคับใช้ประกาศ ณ วันที่ 15/08/2563 

ช่องทางการติดต่อ 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณการใช้สิทธิของคุณหรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ คุณสามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้:
     บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ :

เลขที่ 102 ซอยพัฒนาการ 40, ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง,
กรุงเทพฯ 10250,  ประเทศไทย
โทรศัพท์: +662-722-7007
อีเมล:      dpo@netizen.co.th